Medochemie 

Medochemie  - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Medochemie  có bán tại nhà thuốc Hapu